Vznik Cola Blue

PEPSI-CO VS. Slovenská COLA BLUE – MODRÁ COLA, jej vznik a priebeh

Fotky súvisiace s týmto príbehom sa nachádzajú  vo fotogalerii

VÝROČIE 10 ROKOV

Pred 10 rokmi bola podaná sťažnosť na ÚS SR mojim právnym zástupcom, č. podania RVP 2274/09 dňa 22. 12. 2009,  ktorá je vedená pod sp. zn. I. ÚS 472/2010.

Od toho času sme nedostali žiadnu odpoveď.

     Súpis príbehu pod označením KAUZA PEPSI BLUE by bol možno vhodný aj ako námet na film, len by bolo ťažké určiť pod aký druh žánru by sa takýto film dal zaradiť. Táto kauza nesie prvky žánru od dobrodružného až po horor a drámou je, že je to skutočnosť na Slovensku. Snaha realizácie modrej coly, teda coly pre Slovensko v modrej farbe, pri vstupe do EU a zviditeľnenia Slovenska pri takejto historickej udalosti prinieslo zaujímavý stav, kde kauzu prevzala určitá moc v štáte. Nastalo ekonomické poškodzovanie bez možnosti ochrany voči tejto moci.

     Bez princípu spravodlivosti a princípu právnej istoty zrejme nemôže existovať patentový úrad a štát, ktorý berie poplatky za svoje úkony a vytvára pocit istoty zo strany zákona a štátu pre autora, alebo novátora a potom sa postaví akoby proti nemu, pričom sám so svojimi pracovníkmi dodržal svoje vlastné písané pravidlá hry, ktoré zrejme následne už neplatia pre všetkých rovnako. Zorganizuje si pojednávanie súdu bez umožnenia sa zúčastnenia žalobcu a sám rozhodne.

Najlepšia ochrana myšlienky na Slovensku je, keď ju nevyslovíte.

     Pre koncern PEPSI limitované série a prvenstvo vo svete a pre autora likvidácia. V priebehu roku 2003 došlo k zastaveniu pripravovanej výroby farebných colových nápojov tak ako pre Slovensko, tak aj pre partnerov v okolitých štátoch. Dôvodom bola právna neistota pri ďalšom konaní v tomto projekte, ktorý zrejme začala blokovať určitá moc v štáte. V roku 2009 došlo k rozhodnutiu obrátiť sa na Ústavný súd za porušovanie základných ľudských práv a slobôd podľa článku 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a rok 2019 je 10. výročím tohto podania a tejto sťažnosti, ktorá je zatiaľ bez odpovede. Ekonomické poškodenie a pretrvávajúce poškodzovanie priamo s tým súvisiace, neustále poškodzovanie dobrého mena na ktorom stojí každá firma ma priviedla k rozhodnutiu zverejniť vznik modrej coly na základe podkladov a doložiteľných dokladov.

     Počas obdobia od vzniku sporu do dnešných dní, štátna moc oddelila neoddeliteľné zaručujúce zákonom a Ústavou SR z nášho majetku firmy určeného na podnikanie v prospech tretích osôb, ktorý tento majetok predali. Nevymožiteľnosť nášho práva vo viacerých smeroch značne poznačilo ekonomiku firmy a v neposlednom rade rodiny.

     V danej veci sa zrejme Slovensko postavilo proti Slovensku proti svojmu občanovi a zrejme prinajmenšom proti Slovenskej národnej farbe. Na prirovnanie aj Slovenský dvojitý kríž stojí na vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia.

     Právna neistota bránila a bráni v podnikaní na Slovensku. Je zrejme nemožné investovať do podnikania zo strany podnikateľov – investorov, pokiaľ štátna moc nechráni ich podnikateľské zámery, ale zrejme pri dobrom projekte, ktorý otváral konkurenciu nadnárodnému koncernu preberá poškodzovanie a ekonomickú likvidáciu autora.

Vznik súdneho sporu pod označením KAUZA PEPSI BLUE /// Začiatky výroby limonády s colovou príchuťou vo farbe modrá

     Slovenská republika v ktorej prebiehali prístupové rokovania na vstup do EU má vo svojich národných symboloch modrú farbu a z toho dôvodu sa pripravoval plán výroby colových nápojov vo farebných prevedeniach s pilotnou modrou farbou coly. Zmena farby iných známych výrobkov prebiehala dávno pred vznikom farebných colových nápojov. Vysoký záujem a predajnosť likéru CURACAO BLUE dalo základ pre experimentovanie s farbami známych výrobkov ako ZUBROVKA na ZUBROVKU ROSÉ, KORD VODKA na fialovú VODKU CASSIS alebo na červenú VODKU Cherry , žltý RUM DAIQUIRI atď. Toto dalo základ aj pre myšlienku farebných nealkoholických colových nápojov s pilotnou výrobou modrej coly. Vzhľadom na odvážnosť výroby a zmeny farby coly sa nenašiel v začiatkoch na Slovensku výrobca, ktorý by chcel do projektu spoločne vstúpiť. So slovami KDO TO KDY VIDEL ABY COLA BYLA MODRÁ na spoluprácu nakoniec pristúpil výrobca z Česka. Dohodou o výhradnej výrobe a spolupráci pri zastúpení tohto výrobcu pre Slovensko a okolité štáty mu bolo poskytnuté KNOW-HOW na výrobu modrej coly. S reklamou na výrobky v tom období nám bol veľmi nápomocný aj Jožko Stümpel a neskôr aj N-rádio v tom čase pod vedením Jarka Dóczyho. Z dôvodu zásahu koncernu PEPSI svojou výrobou PEPSI BLUE na Slovensku a Česku bol zaslaný v roku 2002 list adresovaný na firmu PEPSI-COLA, s.r.o. Slovensko. Odpoveď koncernu bola stručná a v znení, že oni robia niečo iné.

     Riešenie farebných colových nápojov napr. vo farbe modrá nebolo v tých časoch v Európe známe a to, že to nebolo známe ani v Amerike a inde vo svete nám potvrdil a priznal samotný koncern PEPSI, nakoľko na svojich internetových stránkach sám deklaroval a prezentoval vývoj PEPSI BLUE od augusta 2001. Pilotná modrá cola sa do obehu dostala najprv v Česku a až následne na Slovensku. Napriek nedoriešeného stavu s komponentmi výrobku v roku 1998 začal výrobca v Česku overovať výrobu a predajnosť výrobkov o čom prinieslo správu aj rádio Prague o unikátnej modrej cole a bolo v tejto veci zorganizované stretnutie, kde sa modrá cola prezentovala. Prieskum trhu bol nad očakávania. Vzhľadom na vlastníctvo nového riešenia ešte počas spolupráce s výrobcom z Česka, ktorý dostal Know-How na výrobu modrej coly bola evidencia modrej coly / farebných colových nápojov/ na úrade priemyselného vlastníctva zo Slovenska prenášaná aj na Česko a zisťovali sa možnosti rozšírenia na ďalšie štáty v časovom limite zaručujúcim zákonom rozšírenia patentu.

     V tejto veci si dovoľujem podotknúť, že dochádzalo v tom čase k zmenám, kde Slovensko presúvalo a otváralo vlastný úrad ÚPV pre Slovensko v Banskej Bystrici. Na Slovensku s evidenciou prihlášky farebných colových nápojov bola poverená odborná pracovníčka, ktorá bola na takúto prácu priamo patentovým úradom Slovenskej republiky poverená. Ako odborníčka aj v oblasti chémie po vzniku súdneho sporu v roku 2006 vydala aj svoje písomné stanovisko.

     Na náš list zaslaný firme Pepsi-CO. v novembri 2002 prišla odpoveď od zástupcov koncernu, že oni vyrábajú niečo iné, čo pre nás nebolo odpoveďou, nakoľko je nemožné vyrobiť modrú limonádu s colovou príchuťou tak, aby nebola modrá. Komponenty vo výrobe colového nápoja do času výroby prvej modrej coly v takejto výrobe neboli známe, čo priznal aj koncern Pepsi-CO. Kto robil niečo iné bola slovenská firma, nakoľko cola mala svoju príznačnú hnedú farbu so svojou historickou výpovednou hodnotou. Inými slovami keď dvaja robia to isté, nikdy to nie je to isté, ale pri výrobe modrej coly musí byť vyrobená modrá cola svetlejšia alebo tmavšia, ale modrá. Táto skutočnosť platí pre všetky farby. Zmena farby mení výpovednú hodnotu výrobku čo potvrdzujem, aj výroba PEPSI GOLD k príležitosti majstrovstiev sveta, kde každý zo športovcov chce dosiahnuť GOLD. Na reklame sa v tom čase zúčastnila Claudia Schiffer a Thierry Henry. V oboch rukách týchto známych osobností bola žltá cola, ktorá je vo farbe gold a vytváral sa dojem súťaživosti.

     V septembri 2007 bolo vydané PÍSOMNÉ PRÍSAŽNÉ VYHLÁSENIE poverenej zástupkyne pre oblasť duševného vlastníctva pre Pepsi-CO., kde táto poverená osoba uvádza: pracuje v spoločnosti na rôznych pracovných pozíciách od roku 1986 a je oprávnená vykonať toto prísažné vyhlásenie v mene jej spoločnosti.

V jednej časti uvádza, že PEPSI BLUE bol v Slovenskej republike produktom s obmedzeným nákladom a nemennou výrobou. Predaj sa mal ukončiť po vypredaní určitého počtu uvedených produktov.

V tomto dokumente sa prehlasuje, že spoločnosť začala produkt PEPSI BLUE vyrábať na Slovensku dňa 28. októbra 2002 distribúcia sa začala 1. novembra 2002 a posledný krát bol produkt PEPSI BLUE na Slovensku vyrobený dňa 16. decembra 2002. Ďalej sa uvádza, že spoločnosť zastavila predaj uvedeného produktu začiatkom februára 2003 a zdôrazňuje sa, že prevažná časť produktov sa odpredala v novembri a decembri 2002.

     Týmto listom sa potvrdilo podľa jej najlepších vedomostí, informácií a jej presvedčenia, že sú skutočnosti uvedené v tom dokumente pravdivé a správne. Dokument je zo dňa 24.augusta 2007.

Za vytvorenie si názoru odporúčam pozrieť vysielanie Celoslovenskej TV Markíza zo dňa 06.05.2004, ktoré je umiestnené tiež na týchto stránkach. Záber kameramana je na limonády s colovou príchuťou, ktoré idú v poradí: zelená, žltá, červená, modrá.

Názov riešenia zlepšovacieho návrhu na COLOVÉ NÁPOJE podané dňa 09.05.2001 na patentový úrad na Slovensku je : Nealkoholické colové nápoje vo farebných prevedeniach pod č. SK 2964 U

Výroba koncernu PEPSI:

október 2002 – výroba PEPSI BLUE a dodávanie do obchodnej siete na Slovensku, vo svete – august 2001

jún 2005 – výroba PEPSI SPICE a dodávanie do obchodnej siete na Slovensku a zrejme aj vo svete

jún 2006 – výroba PEPSI GOLD a dodávanie do obchodnej siete na Slovensku a zrejme aj vo svete

     Na september 2007 KRAJSKÝ SÚD BRATISLAVA vytýčil pojednávanie, na ktorom som sa nemohol zúčastniť z dôvodu mojej práceneschopnosti a zaslal som v dostatočnom predstihu oznámenie o tomto stave na súd s mojou žiadosťou, aby bolo pojednávanie preložené na iný termín.

     Súd pojednával v mojej neprítomnosti proti mojej vôli a bol som uznaný za stranu neúspešnú o čom som nevedel a v mesiaci október som zasielal na súd doklad zo Sociálnej poisťovne o ukončení práceneschopnosti. Voči tomuto konaniu súdu a jeho rozhodnutiu bolo podané odvolanie v stanovenej lehote.

     Odňatie práva konať pred súdom okrem iného asi nič nezmení na skutočnosti zrejmého priznania poverenej zástupkyne pre oblasť duševného vlastníctva pre Pepsi-CO, že bolo zrejme porušené moje právo vychádzajúce z evidencie na patentovom úrade a to bolo zrejme porušené v roku 2002 aj 2005 aj 2006.

     V každom prípade by som na súde, kde mi zabránili sa zúčastniť apeloval s tým, že farba má aj vizuálnu výpovednú hodnotu a zmena farby je zmena daného stavu na iný stav a každá farba má svoju výpovednú hodnotu. Známy stav do času výroby pilotnej modrej coly pre Pepsi-CO bol tmavohnedý so svojou výpovednou hodnotou známeho colového nápoja. Evidencia farebných colových nápojov na patentovom úrade s výrobou pilotnej modrej coly zmenila receptúru výroby a celkový charakter colových nápojov a ich výpovednú hodnotu. Technika výroby nápojov colového charakteru je všeobecne známa, čo nebolo známe, bolo farebné riešenie colových nápojov.Pokiaľ by niekto chcel individuálne vyskúšať silu farby a zákona tam kde zákon platí, stačí aby vodič prešiel na svetelnej križovatke na červenú farbu na svetelnom semafore pred dopravnou políciou. Po zastavení týmto orgánom štátnej moci čo zrejme nastane, treba aby vodič neústupne tvrdil, že prešiel na farbu a zákon bude zrejme naplnený.

Vznik farebných nápojov v časovom horizonte od roku 1992, ktoré majú priamu súvislosť so vznikom farebných colových nápojov na území Česka a Slovenska.

1992 – 1997  Spolupráca s dvomi význačnými a v tom čase už známymi firmami v bývalom Československu v oblasti nápojov vo forme výhradného zastúpenia firmy Kántor pre Slovensko

1994 Certifikácia alkoholických nápojov pre predaj na Slovenskom trhu a to: K známej ZUBROVKE do roku 1989 z TUZEXU so zubrou trávou v hruškovej fľaške pribudla ZUBROVKA ROSÉ vo farbe ružová

august 1997 Podpísanie výhradnej zmluvy pre Slovensko s výrobcom nealkoholických nápojov v Česku

1998 Prehlásenie výrobcu o dodaní Know-How na výrobu modrej coly

1998 Vznik /Podniková norma/ nápoja s colovou príchuťou vo farbe modrá – MODRÁ COLA na území Česka

máj 1998 Rozšírenie výhradného zastúpenia Slovenska pre Maďarsko

13.07. 1998 Rádio Prague v Česku prináša správy o unikátnej MODREJ COLE

Obdobie kedy sa uvažovalo o limitoch / tzv. kôty/ a boli zavedené limity na dovoz vody a nápojov na Slovensko

1999 – 2000 Rozšírenie výhradnej distribúcie Slovenska a dohoda s výrobcom v Česku pre nových zahraničných obchodných partnerov

máj 2000 Certifikácia nealko nápojov pre predaj na Slovenskom trhu a to: Modrá cola – limonáda s príchuťou cola vo farbe modrá

máj 2001 Evidencia Úradu priemyselného vlastníctva na Slovensku pre farebné colové nápoje

marec 2002 Rozšírenie podania na PATENTOVÝ ÚRAD v Česku s právom prednosti od roku 2001

október 2002 výroba PEPSI BLUE a dodávanie do obchodnej siete na Slovensku a vo svete od augusta 2001

jún 2003 List na koncern PEPSI zo strany nášho právneho zastúpenia a upozornenie že Modrá cola je jedno z riešení f. Kántor

december 2003 Podanie žaloby na KRAJSKOM SÚDE BRATISLAVA

máj 2004 KRAJSKÝ SÚD BRATISLAVA – U Z N E S E N I E S Ú D U o začatí konania

máj 2004 VYSIELANIE TV MARKÍZA A SLOVENSKÁ TELEVÍZIA S PREZENTÁCIOU ROZSAHU VÝROBY FAREBNÝCH COLOVÝCH NÁPOJOV, záber kameramana je na limonády s colovou príchuťou, ktoré idú v poradí: zelená, žltá, červená, modrá.

august 2004 ŽIADOSŤ O VÝMAZ RIEŠENIA NA PATENTOVOM ÚRADE zo strany PEPSI-COLA

   Tento mesiac by sa dal označiť ako medzník v kolotoči konaní za záchranu modrej coly pre Slovensko. V tomto súpise po tomto dátume vstupuje Patentový úrad so svojim tvrdením, že sirup na výrobu nápoja je tuhého skupenstva napriek tomu, že evidenciu vykonávala pracovníčka týmto úradom poverená. Technika výroby nápojov colového charakteru je všeobecne známa, čo nebolo známe, bolo farebné riešenie colových nápojov a roztáča sa druhé kolo zo strany štátnej moci o výmaz tohto zlepšovacieho návrhu na colové nápoje. Po tomto dátume nasleduje zhruba 36 úkonov alebo právnych konaní vrátane súdov, kde nestíhajú prichádzať odpovede z predchádzajúcich konaní, ale rozhodnutie súdu v BRATISLAVE padne bez možnosti zúčastnenia sa ŽALOBCU na konaní súdu.

20.02.2006 Neautorizovaný článok v denníku Britské listy, ktorý je ešte prístupný: https://legacy.blisty.cz/art/27138.html

v septembri 2007 bolo vydané PRÍSAŽNÉ VYHLÁSENIE poverenej zástupkyne pre oblasť duševného vlastníctva pre PepsiCO

september 2007 konanie pojednávania súdu v Bratislave bez umožnenia prítomnosti našej strany, teda žalobcu na tomto konaní

december 2009 SŤAŽNOSŤ NA ÚSTAVNÝ SÚD podaná v decembri 2009 a od toho času čakáme na odpoveď.

Radi by sme privítali na našej strane obchodného partnera na pomoc s momentálnym stavom a s ochotou pomôcť s celosvetovým zverejnením skutočného príbehu na základe podkladov a faktov, kde na jednej strane je nadnárodný koncern a hviezdy svetového formátu a na strane druhej slovenský podnikateľ snažiaci sa o spravodlivosť a zachovanie svojich práv na Slovensku.